ภาษา

สมัครสินเชื่อบุคคล กสิกรไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และเติมเต็มความสุขทุกไลฟ์สไตล์ได้ง่ายๆ

สมัครสินเชื่อบุคคล กสิกรไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และเติมเต็มความสุขทุกไลฟ์สไตล์ได้ง่ายๆ


 เงื่อนไขโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน 

 1. ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน เป็นดอกเบี้ยแบบประมาณการ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 16% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 36-60 เดือนสำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น และดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดหมื่นละ 2.66 บาทต่อวัน เป็นดอกเบี้ยแบบประมาณการ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 18% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 36-60 เดือนสำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำ / มี่รายได้ประจำเท่านั้น
   

 2. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุด 2.34 บาทต่อวัน ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ที่ยื่นสมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60 และจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ต.ค. 60 เท่านั้น
   

 3. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน มีสิทธิได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษดังนี้ ลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 16% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ และลูกค้าผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้
   

 4. อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และคุณสมบัติของผู้กู้ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด

  1. ค่าอากรแสตมป์ อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดเป็น 1 บาท

  2. ดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระ หรือดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดชำระหนี้ หรือค่าบริการต่างๆ หรือเบี้ยปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดจากผู้บริโภค ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Rate)

  3. ค่าปรับกรณีปิดบัญชีเงินกู้ก่อนกำหนดภายใน 24 เดือน คิดในอัตรา 1% ของวงเงินอนุมัติ

  4. วิธีการผ่อนชำระเงินกู้ จะต้องผ่อนชำระด้วยการหักชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
    

 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
   

 6. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ รวมถึงเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
   

 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 04

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

:  สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย 

ประเภทสินเชื่อ

:  สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน

สถาบันการเงิน

วัตถุประสงค์สินเชื่อ

:  สินเชื่ออเนกประสงค์

จุดเด่น

:  สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และเติมเต็มความสุขทุกไลฟ์สไตล์ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะนำเงินไปแต่งบ้าน, ดาวน์รถ, เรียนต่อ, แต่งงาน, จ่ายค่าเทอมลูก, พาครอบครัวไปพักผ่อน เป็นต้น

ลักษณะหลักประกัน

:  สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

ผู้มีสิทธิ์กู้

:  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

วงเงินกู้

:  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ระยะเวลากู้

:  สูงสุด 60 เดือน

วิธีการคิดดอกเบี้ย

:  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย

 • 22 ปีขึ้นไป 
  กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 
  กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

 • รายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  รายได้ 40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ

 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  อายุงาน 2 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

 

 

 เอกสารประกอบการสมัคร 

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าของบัญชี

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

 • กรณีที่ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน ให้แนบสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 • กรณีทำงานที่ปัจจุบันน้อยกว่า 6 เดือน แต่ผ่านการทดลองงานแล้ว ให้แนบหนังสือรับรองการทำงานจากที่เดิม

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าของบัญชี

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (หจก.) จากกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 • กรณีใช้ชื่อบัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี

 • กรณีในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.) ให้แนบสำเนาใบคำขอจดทะเบียน

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน