ภาษา

สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT ถือแล้วภูมิใจ ใช้แล้วได้บุญ ชำระค่าเล่าเรียนไม่เสียค่าธรรมเนียม แบ่งชำระ 3งวด 6งวด

สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT ถือแล้วภูมิใจ ใช้แล้วได้บุญ ชำระค่าเล่าเรียนไม่เสียค่าธรรมเนียม แบ่งชำระ 3งวด 6งวด

ทุกการใช้จ่าย คือ
การพัฒนาเยาวชนของชาติ

ธนาคารกสิกรไทยจะบริจาคยอดใช้จ่ายของคุณคืนให้สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) และ ครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทย (SFT) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนของโรงเรียนในเครือทุกโรงเรียน

โรงเรียนในเครือ CGA / SFT

จ่ายค่าเล่าเรียนผ่านบัตร
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

สามารถแบ่งจ่ายได้เป็น 3 งวด และ 6 งวด

 

หมายเหตุ:

 • - เฉพาะโรงเรียนที่ร่วมรายการ
 • - ค่าธรรมเนียมในการแบ่งชำระแบบแบ่งจ่าย 50 บาท / งวด จะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ทำรายการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครบัตรหลัก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000 บาท ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี
 • กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีแต่ไม่เกิน 80 ปี

* กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ : ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
* กรณีเป็นผู้มีเงินออม : มีเงินฝากประจำและ/ หรือ เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์ใดๆ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
* กรณีเป็นผู้ประกอบการ : ต้องดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
* สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

 

เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก (เอกสารหลัก)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีไม่ปรากฏหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
 • สำเนา Passport, Visa และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย)

 

เอกสารแสดงรายได้ กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

- กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
- กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ KBank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี

 

กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำและรายได้อื่นๆ

 

 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังและต่อเนื่องนับจากปัจจุบันรวม 3 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

- กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
- กรณียืนหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ KBank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี

 

กรณีเป็นข้าราชการบำนาญ

 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 • สำเนาบัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ
 • สำเนา Bank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลังนับจากปัจจุบัน ที่แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีในแต่ละเดือน

 

กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง นายหน้าขายประกัน/ขายตรง

 • 50 ทวิ แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

 

กรณีเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ
 • สำเนา Bank Statement (บัญชีหลักของกิจการ/ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) ในนามส่วนบุคคล อย่างน้อย 6 เดือน และต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

 

กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บมจ.,บจก.,หจก.,หสน.)

 

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือนและ
 • สำเนาบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี (เฉพาะ บมจ.และบจก.) และ
 • สำเนา Bank Statement ในนามนิติบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

 

 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนการค้าในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.,) คณะบุคคล

 

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/ หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล และ
 • สำเนา Bank Statement ในนามห้างหุ้นส่วนสามัญหรือในนามคณะบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

 

กรณีเป็นผู้มีเงินออม

 

 • สำเนา Bank Statement เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ใดๆ อย่างน้อย 6 เดือน ย้อนหลังนับจากปัจจุบัน

 

กรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดๆ ที่ยังไม่หมดอายุ

 

 • กรุณาส่งสำเนาหน้าบัตรเครดิตดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ

 

ผู้สมัครบัตรเสริม ต้องมีอายุตั้งแต่ 15ปีขึ้นไป เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนา Passport, Visa ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยุ่ในประเทศไทย)

 

เงื่อนไขการสมัคร ดังนี้

 

 • ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 60 ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี
 • (อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี)

 

 

วงเงินหมุนเวียนถาวร

- วงเงินหมุนเวียนถาวร ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
- สำหรับบัตรคลาสสิก ตั้งแต่ 45,000 บาท ขึ้นไป
- สำหรับบัตรทอง และ บัตรแพลทินัม ตั้งแต่ 75,000 บาท ขึ้นไป
- โดยที่วงเงินรวมของบัตรสูงสุด เมื่ออนุมัติครั้งแรกไม่เกิน 2 เท่าของรายได้
 

 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ชำระค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตร่วม
CGA/SFT - กสิกรไทย ไม่เสียค่าธรรมเนียม*
 

 
 

แบ่งชำระค่าเล่าเรียน

แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 3 งวด หรือ 6 งวด
(โดยไม่มีดอกเบี้ย)**
 

 

KBANK Reward Points

รับคะแนนสะสม KBANK Reward Points เพื่อแลกของกำนัล
(ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท รับ 1 คะแนน)
 

 
 

 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ เหมือนบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย
 

 

ส่วนร่วมในการบริจาค

ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคและสนับสนุนต่อ

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน