ภาษา

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

 

รับสมัครพนักงานประจำ

 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 

Maketing Manager

 

 

 

สวัสดิการ

 
 • เงินเดือนประจำตำแหน่ง
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการบริษัท

 

 
 

คุณสมบัติ

 
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบ
 • ประสบการณ์ในงานบริหารการตลาด 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสรรหาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office : Word, Excel, Power Point ได้ดี
 • กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ทางการตลาด วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีแก้ไข ดำเนินการผลักดันยอดขายตามแผนที่กำหนด วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าของบริษัทฯ
 • ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายแก่สินค้าของบริษัทฯ
 • ขยายและเพิ่มลูกค้าใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเข้าหน้าที่ขาย
 • ทำการฝึกอบรมและให้ความรู้ในตัวสินค้า แก่เจ้าหน้าที่ขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง