ภาษา

สมัครสินเชื่อบ้าน UOB Refinance ไถ่ถอนสินเชื่อบ้านจากสถาบ้นการเงินอื่น (Refinance) และสามารถกู้เพิ่มโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.33% นาน 3 ปีฟรีค่าจดจำนอง** (ถึง 31 Oct 17 นี้)

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

ไถ่ถอนสินเชื่อบ้านจากสถาบ้นการเงินอื่น (Refinance) และสามารถกู้เพิ่มโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.33% นาน 3 ปีฟรีค่าจดจำนอง** 

 

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance

ไถ่ถอนสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) และสามารถกู้เพิ่มโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.33% นาน 3 ปีฟรีค่าจดจำนอง** 

 

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน ยูโอบี รีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

(โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 และต้องจดจำนองกับธนาคารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)

 

 

แบบที่ 1 : อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

 

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ทางเลือกที่ 1
สมัครสินเชื่อและทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
และหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวด
(ยกเว้นค่าจดจำนอง)*
ทางเลือกที่ 2
สมัครสินเชื่อและไม่ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (No MRTA)
(ไม่ยกเว้นค่าจดจำนอง)
ปีที่ 1 MRR-4.75% MRR-4.65%
ปีที่ 2 MRR-4.50% MRR-4.40%
ปีที่ 3 MRR-4.25% MRR-4.15%
หลังจากนั้น MRR-2.00% MRR-2.00%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา** 4.74% 4.78%

 

 

แบบที่ 2 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก

 

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ทางเลือกที่ 1
สมัครสินเชื่อและทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
และหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวด
(ยกเว้นค่าจดจำนอง)*
ทางเลือกที่ 2
สมัครสินเชื่อและไม่ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (No MRTA)
(ไม่ยกเว้นค่าจดจำ
นอง)
ปีที่ 1 3.30% 3.40%
ปีที่ 2 3.50% 3.60%
ปีที่ 3 MRR-4.05% MRR-3.80%
หลังจากนั้น MRR-2.00% MRR-2.00%
เฉลี่ย 3 ปี 3.50% 3.65%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา** 4.85% 4.90%

 

 

* เงื่อนไขการยกเว้นค่าจดจำนองสำหรับทางเลือกที่ 1

 • ลูกค้าต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ดังนี้
  ทุนประกันเต็มวงเงินกู้รวมของ Home Loan และส่วนกู้เพิ่ม (ถ้ามี) และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ
  ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้รวมของ Home Loan และส่วนกู้เพิ่ม (ถ้ามี) และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้
 • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร
 • ยกเว้นค่าจดจำนองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ในส่วนของเงินกู้ Home Loan และ เงินกู้ MRTA
 • วงเงินส่วนที่ขอกู้เพิ่มไม่ได้รับสิทธิยกเว้นค่าจดจำนอง และไม่ได้รับอัตราดอกเบียพิเศษนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ธนาคารเสนอขายอยู่ในปัจจุบัน
 • หากลูกค้ามาไถ่ถอนก่อน 5 ปีนับจากวันทำสัญญากู้ (ในทุกกรณี) ลูกค้าจะต้องคืนค่าจดจำนองให้แก่ธนาคาร

** อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR = 7.75% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืม ของลูกค้าแต่ละรายอาจจะมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

 

 

อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้เพิ่ม

 

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ทางเลือกที่ 1
สมัครสินเชื่อและทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
และหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวด
(ยกเว้นค่าจดจำนอง)*
ทางเลือกที่ 2
สมัครสินเชื่อและไม่ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (No MRTA)
(ไม่ยกเว้นค่าจดจำนอง)
ปีที่ 1 MRR-2.48% MRR-2.23%
ปีที่ 2 MRR-2.48% MRR-2.23%
ปีที่ 3 MRR-1.75% MRR-1.75%
หลังจากนั้น MRR- 1.75% MRR- 1.75%
เฉลี่ย 3 ปี 5.51% 5.68%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา** 5.79% 5.86%

 

 

อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 1 ก.ค. 61 เท่ากับ 7.75% ต่อปี

* หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยแบบทำ MRTA ลูกค้าต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ทุนประกันเต็มวงเงินกู้รวมของ Home Loan และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ
 • ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้ Home Loan และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้

** อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR=7.75% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้ เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

 

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท

 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)

 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ :
  - ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
  - ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

   

 

 

เอกสารประกอบพิจารณา

 

เอกสารส่วนตัว

เอกสารด้านหลักทรัพย์

เอกสารด้านการเงิน

- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- ทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
- บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 

- โฉนดที่ดินทุกหน้า
- สัญญาจะซื้อจะขาย
- หลักฐานการผ่อนดาวน์
กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น

 • สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

 • หลักฐานการผ่อนชำระ ต่อเนื่อง12 เดือน

 • สัญญากู้เงิน และสัญญา จำนอง

กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน

 • ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน

 • แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง หรือพิมพ์เขียว

 • สัญญาว่าจ้าง หรือ ใบเสนอราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา

- สลิปเงินเดือนล่าสุด และหนังสือ รับรอง เงินเดือน (ต้นฉบับ)
- บัญชีเงินฝากธนาคารย้อน หลัง 6 เดือน
กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว

 • ทะเบียนการค้า

 • หนังสือรับรองกระทรวง พาณิชย์

 • หนังสือบริคณห์สนธิ


 

 

หมายเหตุ

 

* ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเท่านั้น โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** เงื่อนไขการฟรีค่าจดจำนอง

 • ลูกค้าต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ดังนี้

  • ทุนประกันเต็มวงเงินกู้รวมของ Home Loan และส่วนกู้เพิ่ม (ถ้ามี) และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ

  • ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้รวมของ Home Loan และส่วนกู้เพิ่ม (ถ้ามี) และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้

 • ฟรีค่าจดจำนอง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ในส่วนของเงินกู้ Home Loan และ เงินกู้ MRTA

 • วงเงินส่วนที่ขอกู้เพิ่มไม่ได้รับสิทธิฟรีค่าจดจำนอง และไม่ได้รับอัตราดอกเบียพิเศษนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ธนาคารเสนอขายอยู่ในปัจจุบัน

 • หากลูกค้ามาไถ่ถอนก่อน 5 ปี (ทุกกรณี ) ลูกค้าจะต้องคืนค่าจดจำนอง ให้แก่ธนาคาร

 

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน