ภาษา

หลักการทั่วไปเงื่อนไขการให้บริการ

บริษัท พินทูฟิน จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำเงื่อนไขการให้บริการ ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงถึงเจตนารมและความมุ่งมั่นของบริษัทในการใช้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยข้อความต่อไปนี้จะกล่าวถึงแนว ทางปฏิบัติสำหรับการเข้าใช้งานในฐานะผู้สนใจใช้บริหารหรือสมาชิกที่ร่วมใช้บริการ บนเว็บไซต์ www.pintofin.co.th หรือ www.pintofin.com ( รวมเรียกว่า “เว็บไซต์” ) โดยมีขอบเขตข ที่ใช้ในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ เพื่อการเข้าถึงและการใช้บริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ อันได้แก่ บริการในธุรกรรมทางการเงิน และ หรือสินค้าและบริการต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ บนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ท่านสามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และ/ หรือบริการที่ระบุไว้ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าท่านรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับท่าน ซึ่งท่านอาจต้องให้ข้อมูลและกรอก ชื่อ นามสกุล, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ กับบริษัทโดยตรง เช่น เมื่อคุณสร้างบัญชีสมาชิก ในการลงทะเบียนกับบริษัทหรือแสดงความสนใจที่จะใช้บริการ ในสินค้าและบริการของ บริษัท หรือได้รับข้อมูลบางอย่างโดยการบันทึกวิธีการที่คุณโต้ตอบกับบริษัท เช่น โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ ที่ยังได้ข้อมูลมาจากบุคคลที่สามอีกด้วย ซึ่งท่านมีทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ที่ท่านสามารถปฏิเสธได้ เมื่อคุณถูกขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ คุณอาจไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ดังกล่าวได้ และท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์ได้ และอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก บริษัทโดยข้อมูลที่ได้จากการใช้งานของบนเว็บไซต์ในการแสดงความสนใจในสินค้าและบริการต่างๆออนไลน์ที่เรานำเสนอแด่ท่าน ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยินยอมที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ใดๆ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ โปรดยุติการใช้งานและ/หรือการใช้บริการของเว็บไซต์โดยทันที และ บริษัท ไม่ใช่ธนาคาร หรือผู้ผลิตสินค้าที่นำเสนอบนเว็บไซต์ เป็นเพียงช่องทางสำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เท่านั้น

การเชื่อมโยงโยังเว็บไซต์อื่นภายนอก

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น เว็บไซต์เชื่อมโยงดังกล่าวมีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการซึ่งนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฉะนั้น บริษัท จะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น ที่ซึ่งบุคคลที่สามให้ไว้ ในเรื่องสินค้าและบริการ นอกจากนี้ การเชื่อมโยงที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้จะไม่ถือว่าเป็นการรับรองหรือการยืนยันหรือการอนุมัติของเว็บไซต์ที่ ถูกเชื่อมโยงดังกล่าวหรือเนื้อหาในนั้น การเชื่อมโยงดังกล่าวถือว่าเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และ บริษัท จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยง

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพ กราฟฟิกไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอและการจัดวาง เป็นทรัพย์สินของบริษัท และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีส่วนหนึ่งหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ที่จะถูกเปลี่ยนแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ ถ่ายทอด แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ได้รับใบอนุญาต, โอน, ขายหรือกระทำการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร การทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวการส่งต่อหรือการลอกเลียนแบบอื่นๆหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆของเนื้อหาเว็บไซต์ อาจเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย และบริษัทจะปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์

เครื่องหมายการค้า

การใช้เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการและโลโก้ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท และ /หรือบุคคลที่สามตามลำดับเจ้าของ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งไม่สามารถทำซ้ำเพื่อนำไปใช้งานอื่นได้ โดยเว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หรือบุคคลที่สามผู้เป็นเจ้าของ ของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ บริษัทไม่มีการอนุญาตหรือให้สิทธิบุคคลใดๆ เข้าถึงเว็บไซต์นี้เพื่อที่จะใช้ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ลอกเลียน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายบริการ หรือตราสัญลักษณ์ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ข้อสงวนสิทธิในการใช้บริการ

1) บริษัทขอสงวนสิทธิในการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์โดยไม่ จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

2) บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่ อนุมัติ ยกเลิก หรือระงับการใช้งานหรือสถานะสมาชิกของท่าน ไม่ว่าจะโดยเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล และโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

3) บริษัทขอสงวนสิทธิในการ แก้ไขข้อมูลและ / หรือรูปแบบการแสดงใดๆ ของข้อมูลท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และข้อมูลร้านค้า หรือข้อมูลอื่นตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง ให้ท่านทราบล่วงหน้า

4) บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลของท่าน จัดส่งข้อมูลของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ – พนักงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ ท่านได้กระทำการใดๆ อันเป็นการผิดข้อกำหนดเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ หรือในการที่ท่านอาจกระทำผิดกฎหมายหรือกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของ บุคคลอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่เห็นว่าเหมาะสม

5) บริษัทขอสงวนสิทธิในการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกข้อเสนอของบริษัท หรือของบุคคลใดที่ได้กระทำผ่านเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วง หน้าในกรณีที่มีความจำเป็น หรือสมควร หรือในกรณีที่เห็นว่าข้อเสนอใดๆ นั้นอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีข้อผิดพลาด หรืออาจก่อให้เกิดความสับสนใดๆ ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะได้ใช้สิทธิไปแล้วหรือไม่ก็ตาม

6) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ / หรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ / หรือการใช้เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเฉพาะและไม่จำกัด และ อาจยกเลิกและ / หรือระงับการเข้าถึ งเว็บไซต์ของท่าน หากท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือละเมิดสิทธิของบริษัท

7) ความล้มเหลวในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ใดๆ หรือบัญญัติข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ของบริษัท ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว หากส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ได้รับการพิจารณาว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมายแล้ว ความไม่ถูกต้องและไม่มีผลบังคับใช้นั้นๆถือว่าถูกแทนที่ โดยความถูกต้องและข้อกำหนดที่บังคับใช้ได้ และตรงกับเจตนาของข้อกำหนดเดิม ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ จะยังคงมีบังคับอย่างสมบูรณ์ต่อไป ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่มิได้รับการอนุญาตโดยชัดเจน

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

1) ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดกับศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของประเทศ

2) ผู้ใช้บริการตกลงใช้เว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยความระมัดระวังและรับรู้ว่าแม้นว่าบริษัทจะมีนโยบาย ในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและนำเสนอ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน แต่บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองและรับประกันในความถูกต้องของข้อมูล คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล สินค้า – บริการ ร้านค้า หรือผู้ประกอบการใดๆ รวมทั้งคำแนะนำหรือการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมใดๆ ไม่ว่าจะนำเสนอโดยบริษัทหรือบุคคลใดๆ และไม่ว่าจะนำเสนอในเว็บไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือการส่งข้อมูลโดยเว็บไซต์ หรือโดยบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นใดๆ และไม่ว่าจะได้นำเสนอเป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ว่าจะได้นำเสนอโดยท่านได้ร้องขอ หรือไม่ได้ร้องขอก็ตาม

3) ผู้ใช้บริการตกลงที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของร้านค้า และ/หรือคำแนะนำในข้อมูลอื่นใด โดยตรงกับเจ้าของสินค้าและบริการหรือกับผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมใดๆ

4) ผู้ใช้บริการจะไม่ทำการเชื่อมโยง เว็บไซต์ หรือข้อมูลเว็บไซต์ในประการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ในทางการค้าหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือในประการใดๆ อันอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรืออาจถูกละเมิดสิทธิ หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าท่านได้รับการสนับสนุน หรือเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นๆ กับบริษัทหรือเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนั้นการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือ ข้อมูลที่อนุญาตให้กระทำได้นั้นจะต้องเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลโดยแสดงหน้าจอ เต็มของเว็บไซต์ โดยไม่แสดงอยู่ภายในกรอบของเว็บไซต์ของท่าน

5) ผู้ใช้บริการรับรู้รับทราบว่าบริษัท ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อในการนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่น ข้อมูลบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ของบุคคลต่างๆ ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือมิใช่สมาชิก ทั้งที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ หรือไม่ใช่หุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งที่เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือไม่ใช่ผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือในสถานะอื่น ทั้งในรูปของการลงประกาศหรือโฆษณา หรือโพสต์ข้อความ หรือรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นบริษัทไม่อาจรับรองหรือรับประกันความผิดพลาดและไม่สามารถรับประกัน หรือรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ

บทบาทและหน้าที่ของผู้เข้าชม / ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

1) จำกัดในผู้ใช้บริการที่ได้ประโยชน์จากบริการนี้ หรือ ติดตั้ง หรือส่งข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมาย เป็นการฉ้อฉล ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ลบหลู่ ข่มขู่ เหยียดหยาม เกลียดชัง ด่าทอ หรือที่ไม่พึงประสงค์ ประการอื่นทุกชนิด รวมทั้งโดยไม่จำกัดเฉพาะการส่งข้อมูลที่เป็นหรือส่งเสริมการกระทำที่จะเป็น ความผิดทางอาญา เป็นความรับผิดทางแพ่ง หรือขัดต่อ กฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของประเทศหรือต่างประเทศ หรือ

2) จำกัดในผู้ใช้บริการ ในการส่งการโฆษณา การชักชวน จดหมายลูกโซ่ โครงการแบบปิระมิด โอกาสหรือโครงการการลงทุน หรือการสื่อสารทางการค้าอันไม่ได้เชิญชวนอื่น ใดๆ หรือทำการส่งข้อมูลขยะ (spamming) หรือระดมส่งข้อมูล (flooding)

3) จำกัดในผู้ใช้บริการ ในการส่งข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใดซึ่งมีไวรัส, ม้าเมืองทรอย, เวอร์ม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือ

4) จำกัดในผู้ใช้บริการ ในการ พิมพ์เผยแพร่ ส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นใดที่ได้จากการให้บริการนี้ หรือใช้ประโยชน์ประการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์เชิง พาณิชย์ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้ให้ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นนั้น) หรือวัสดุอื่นใดที่ได้จากการให้บริการนี้ซึ่งมีการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์หรือ สิทธิ์ทางทรัพย์สิน อื่นใดหรืองานดัดแปลงจากสิ่งนั้น หรือ

การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ที่จะชดเชยค่าเสียหาย และให้ความคุ้มครอง จากความเสี่ยง การถูกเรียกร้อง ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท อันเกิดขึ้นจาก

(1) การใช้ หรือการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์และการให้บริการนี้ หรือ

(2) ท่านได้ละเมิดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไข ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือ

(3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือการเรียกร้องการละเมิดสิทธิเป็นเจ้าของโดยบุคคลที่สามต่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้เว็บไซต์นี้

ข้อจำกัดความรับผิด

1) บริษัทจะไม่รับผิดต่อความ เสียหายทุกอย่างต่อบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์ หรือจากข้อมูลหรือคำแนะนำของเว็บไซต์ การส่ง – รับข้อมูล การเชื่อมโยงเว็บไซต์ การทำธุรกรรม หรือการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือการใช้เว็บไซต์ หรือการใช้เว็บไซต์การดาวน์โหลด การรับ – ส่งข้อมูล หรือด้วยเหตุอื่นใด หรืออันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ เว็บไซต์หรือสิทธิที่บริษัทมีตามกฎหมาย

2) ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายใน การจัดทำเว็บไซต์และระบบให้มีความปลอดภัยอย่างดีที่สุด แต่บริษัทไม่สามารถให้คำรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการ ทำงานของระบบในทุกเรื่อง

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้และจะตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยการเข้าเว็บไซต์นี้และ / หรือการใช้บริการที่มอบให้โดยท่านยินยอมเข้ามาอยู่ในขอบเขตอำนาจการตัดสินของศาลไทยในทุกข้อพิพาทที่ เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ บริษัท ไม่รับรองว่าเนื้อหาสาระ ข้อมูล การทำงานและ / หรือการให้บริการ บนเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือใช้ได้ในเขตอำนาจศาลนอกเหนือจากประเทศไทย