ภาษา

สินเชื่อ เพื่อการลงทุน สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan) วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 ล้านบาท รับเงินทันทีภายใน 7 วัน*

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

สินเชื่อธุรกิจ KKP SME FREEDOM สินเชื่อ เพื่อการลงทุน

ทางเลือกที่ดีกว่า กับเงินทุนขยายธุรกิจ แบบไม่ต้องใช้หลักประกัน

สมัคง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน *อนุมติไว* *รับเงินทันทีภายใน 7 วัน*

-วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

-ผ่อนสบายดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก

-พรี! ค่าธรรมเนียม บสย. ตลอดอายุสัญญ

 

 

 

ติดต่อเรา

Facebook : Pintofin

LINE Official : @pintofin

 

ผู้กู้ในนามนิติบุคคล

วงเงินที่อนุมัติสูงสุด

สูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวม

สูงสุด 5 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวม

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term loan)โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12- 48 เดือน

วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term loan)โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่12-  60 เดือน

ชนิดของผู้กู้

ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ได้จดในรูปแบบบริษัทจำกัด) จดทะเบียนในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น

ผู้กู้เป็นนิติบุคคล (จดในรูปแบบบริษัทจำกัด) โดยมี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ค้ำประกัน

เกณฑ์เรื่องอายุของผู้กู้

ผู้กู้ต้องมีอายุน้อยกว่า 65 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาในการผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี)

อย่างน้อย 1 ในผู้ค้ำประกันทั้งหมดต้องมีอายุน้อยกว่า < 65 ปี(เมื่อรวมระยะเวลาในการผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี)

อายุของกิจการ

- ผู้กู้ต้องมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 7 ปีโดยดูจากหนังสือจดทะเบียน

- รายได้ยอดขายรวมไม่เกิน  500 ล้านบาทต่อปี

- บริษัทต้องมีการจดทะเบียนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยดูจากหนังสือจดทะเบียนและมีงบการเงินมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

- 1 ใน ผู้ค้ำประกันจะต้องทำงานในบริษัทที่เสนอกู้ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยดูจากใบบริคณห์สนธิ หรือ ใบแต่งตั้งกรรมการ

- รายได้ยอดขายรวมไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี

ผู้ค้ำประกัน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

- 1 ใน ผู้ค้ำประกันจะต้องทำงานในบริษัทนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยดูจากใบบริคณห์สนธิ หรือ ใบแต่งตั้งกรรมการ

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ที่มีหุ้นรวมกันอย่างน้อย 50% โดยเรียงลำดับการค้ำประกัน จากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ถือหุ้นสูงสุด ไปถึงกรรมการผู้ถือหุ้นต่ำสุด จากนั้นเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด ไปยังผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นน้อยที่สุดจนครบ 50%

- ในกรณีที่มีชาวต่างชาติที่ถือหุ้นตั้งแต่ 39% ขึ้นไป จะต้องเป็นผู้ค้ำประกันด้วย

- ผู้ค้ำประกัน อาจมีได้มากกว่า 1 คน ในแต่ละรายการ โดยผู้ค้ำประกันแต่ละคนต้องค้ำประกันเต็มวงเงินกู้

สถานประกอบการ

มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งอย่างชัดเจนและที่พำนัก , สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้สมัครสินเชื่อต้องไม่อยู่ที่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกจากทางราชการ
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนเงิน(บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
 • สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(กรณีผู้กู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองพร้อมกับวัตถุประสงค์
 • สำเนาบริคณฑ์สนธิฉบับจัดตั้ง (บอจ. 2)
 • สำเนาจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) (หส.2)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • สำเนางบการเงิน 2 ปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนเงิน(บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
 • สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีผู้กู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

ติดต่อเรา

Facebook : Pintofin

LINE Official : @pintofin