ภาษา

สินเชื่อ SME สำหรับผู้ประกอบการ วงเงินสูง อนุมัติเร็ว

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

สินเชื่อ SME ไทยเครดิต

สินเชื่อ SME สำหรับผู้ประกอบการ วงเงินสูง อนุมัติเงินเร็วทันใจ ผ่อนนาน 10 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

นิติบุคคล - บริษัท จำกัด

-หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และวัตถุประสงค์

-ระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

-หนังสือบริคณฑ์สนธิฉบับจัดตั้งบริษัท

และฉบับแก้ไขทุกฉบับ (บอจ.2)

-หนังสือรับรองจดทะเบียนตราของบริษัท (บอจ.3)

-รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

-รายการเปลี่ยนแปลง (บอจ.4)

 

นิติบุคคล - ห้างหุ้นส่วน

หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนและ

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

หนังสือรับรองจดทะเบียนตราของห้างหุ้นส่วน

 

ติดต่อเรา

Facebook : Pintofin

LINE Official : @pintofin

 

เอกสารกรรมการและเจ้าของหลักประกัน

1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้กุ้/กรรมการ/คู่สมรส)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้/กรรมการ/คู่สมรส)

3. ใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

5. หนังสือมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)

แผนที่ตั้งบริษัท (สำนักงาน - โรงงาน หรือที่เก็บ Stock สินค้า)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี) , ทะเบียนพาณิชย (ถ้ามี)

เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

หมายเหตุ : เอกสารข้อ 1-5 เซ็นรับรองทุกหน้า
 

 

เอกสารทางการเงิน

1.Statement ย้อนหลัง 12 เดือน

(บัญชี O/D ,กระแสรายวัน,ออมทรัยพ์ )

ในนามบริษัทฯ,กรรมการ)

2. งบการเงินย้อนหลัง ปี 2562 , 2563

พร้อมหมายเหตุประกอบงบ (งบสรรพากร)

3. ภพ.30 + ใบเสร็จชำระภาษี (ระยะ 12 เดือน)

รายงานภาษีซื้อ,รายงานภาษีขายระยะ 3 เดือน (ปัจจุบัน)

4. สัญญาเช่าสถานประกอบการ (ถ้ามี)

5. ตัวอย่างสำเนาบิล Supplier หลัก 5 ราย

ตัวอย่างสำเนาบิล Buyer หลัก 5 ราย

หมายเหตุ : เอกสารข้อ 1-5 เซ็นรับรอง ด้านหน้า 3 แผ่น,

ด้านหลัง 3 แผ่น

 

เอกสารหลักประกัน (กรณีใช้หลักประกัน)

1.สำเนาโฉนดหน้า - หลัง , ทด13 หรือใบนุญาตปลูกสร้าง (กรณีมีส่งปลูกสร้าง) แผนที่ตั้งหลักประกัน

2. สัญญาเงินกู้วงเงิน กรณี Refinance , สัญญาจำนอง, ใบเสร็จชำระหนี้ งวดสุดท้าย

3. ยอดเงินในบัญชี (กรณีใช้หลักประกันเงินฝากค้ำ4 (หลายๆ บัญชีรวมกันได้)

หมายเหตุ : เอกสารข้อ 1 - 3 เซ็นรับรอง ด้านหน้า 3 แผ่น, ด้านหลัง 3 แผ่น

 

ติดต่อเรา

Facebook : Pintofin

LINE Official : @pintofin